1. Privātuma politikas mērķis un piemērošanas joma

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Horst Serviss” (turpmāk – Pārzinis) privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir informēt Pārziņa klientus, potenciālos klientus, darbiniekus, sadarbības partnerus un citas personas par Pārziņa veiktajām darbībām saistībā ar fizisko personu, kuras var tieši vai netieši identificēt (turpmāk – Datu subjekts) personas datu apstrādi un aizsardzību. Politikā ir norādīts, kādi Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, t.sk. iegūti, nodoti, laboti, uzglabāti, dzēsti un tml., šādas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), kā arī datu uzglabāšanas termiņi un Datu subjekta tiesības.

1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz vai Sabiedrība iegūst personas datus (piemēram, Pārziņa telpās, vietnē, papīra formātā, mutiski, elektroniski e-pastā vai telefoniski, Pārziņa sociālo tīklu profilos un tml.).

1.3. Pārzinim pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt izmaiņas Politikā. Politika ir pieejama Pārziņa mājaslapās –www.horstserviss.com un www.horstserviss.com/veikals/  un  (turpmāk – Vietne) un tiek piemērota no Politikas tās apstiprināšanas datuma.

2. PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1. Datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Horst Serviss”, reģistrācijas numurs 40103942316, juridiskā adrese Cīrulīšu iela 31, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101. Pārziņa kontakttālrunis ir +371 22022412, bet elektroniskā pasta adrese [email protected].

3. PERSONAS DATU KATEGORIJAS, DATU SUBJEKTU KATEGORIJAS, APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKAIS PAMATS

3.1. Pārzinis parasti apstrādā šādu datu subjektu personas datus:

3.1.1. Pārziņa personāls, t.sk. darbinieki un potenciālie darbinieki;

3.1.2. Klienti;

3.1.3. Potenciālie klienti;

3.1.4. Klientu pārstāvji;

3.1.5. Sadarbības partneri un to pārstāvji.

3.2. Pārzinis apstrādā fizisko personu datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, lai:

3.2.1. sniegtu un nodrošinātu pakalpojumus un preces saviem klientiem un potenciālajiem klientiem;

3.2.2. nodrošinātu un uzlabotu Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti;

3.2.3. konstatētu un novērstu noziedzīgus nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus Pārziņa telpās un teritorijā;

3.2.4. izpildītu uz Pārzini likumā attiecināmus pienākumus;

3.2.5. īstenotu Pārziņa sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes;

3.2.6. aizstāvētu savas un Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses;

3.2.7. aizsargātu savas un Datu subjekta leģitīmās intereses. Pārziņa leģitīmās intereses ir: veikt un administrēt komercdarbību, pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma slēgšanas, saņemt maksājumus, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, novērst noziedzīgus nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus Pārziņa telpās, aizsargāt Pārziņa un Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses un tml.

3.3. Pārzinis parasti veic šādu personas datu kategoriju apstrādi:

3.3.1. Vārds;

3.3.2. Uzvārds;

3.3.3. Personas kods;

3.3.4. Adrese;

3.3.5. Tālruņa nr.;

3.3.6. Elektroniskā pasta adrese;

3.3.7. Bankas konta numurs, debet/kredīt-kartes numurs;

3.4. Pārziņa īstenotās fizisku personu datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

3.4.1. Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

3.4.2. Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

3.4.3. Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

3.4.4. Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns;

3.4.5. Regulas 9.panta otrā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka veselības datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga darbinieka darbspējas novērtēšanai, pamatojoties uz ES vai tās dalībvalsts tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāli.

3.5. Pārzinis veic vārda, uzvārda, personas koda, adreses, tālruņa numura, bankas konta vai norēķinu kartes numura apstrādi ar mērķi sniegt un nodrošināt pakalpojumus un preces saviem klientiem, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta b) un c) apakšpunktiem.

3.6. Datu subjekta kontaktinformācija tiek apstrādāta ar mērķi sazināties vai sniegt Datu subjektam informāciju tikai Datu subjekta interesēs un saistībā ar pakalpojumiem, kuriem Datu subjekts ir pieteicies, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta a) apakšpunktu.

4. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

4.1. Fiziskās personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību, Datu subjekta piekrišanu, noslēgto līgumu vai Pārziņa leģitīmajām interesēm, kā arī, ja tam ir cits tiesisks pamats.

5. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS LATVIJAS

5.1. Apstrādātie fizisko personu dati netiks nodoti ārpus Latvijas, ES, EEZ, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskajai organizācijai, izņemot, ja Datu subjekts tam devis savu piekrišanu.

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

6.1. Citi fiziskās personas dati, ja tam ir tiesisks pamats, var tikt nodoti valsts iestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām, bankām, kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, sociālo tīklu uzturētājiem, hostinga pakalpojuma sniedzējam, Datu subjektu likumīgajiem pārstāvjiem vai pilnvarniekiem, Pārziņa nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, Pārziņa programmatūru uzturētājiem un tml.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA

7.1. Pārzinis nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

8. DATU SUBJEKTA PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

8.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, Datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas 15.panta pirmā punkta apakšpunktos norādīto informāciju.

8.2. Datu subjektam ir tiesības prasīt, pamatojot savu lūgumu, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

8.3. Datu subjektam saskaņā ar Regulas 17.panta noteikumiem ir tiesības panākt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, ja pastāv kāds no minētajā pantā norādītajiem apstākļiem.

8.4. Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, ja pastāv kāds no Regulas 18.pantā norādītajiem apstākļiem.

8.5 Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tāda tikusi sniegta.

8.6. Datu subjektam ir tiesības ar sūdzību vērsties Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis aizskar Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību iespējams iesniegt pa pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtot uz: [email protected]), vai atstājot to Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pasta kastē.